Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista

Meille on kunnia-asia, että työntekijämme voivat hyvin. Siksi panostamme ennen kaikkea turvallisuuteen, monimuotoisuuteen j yhdenvertaisuuteen, hyvään johtamiseen ja henkilökohtaisiin kehitysmahdollisuuksiin.

Henkilöstövastuu perustuu arvoihimme

Arvoihimme – työ rehellisyys ja ihminen – perustuvat henkilöstökäytäntömme ja periaatteemme luovat perustan henkilöstövastuulle. Yhteiset käytäntömme ohjaavat toimintaamme muun muassa rekrytoinnissa, perehdytyksessä, johtamisessa, henkilöstön kehittämisessä ja palkitsemisessa.

 

 Päätavoitteet 2023 – 2025   Saavutukset 2023 
Nolla tapaturmaa ja ammattitautitapausta. Konsernissa tapahtui 7 vähintään 1 päivän poissaoloon johtanutta tapaturmaa (-1 vs 2022). Ei todettuja
ammattitautitapauksia.
Saavutamme työhyvinvointitutkimuksille asettamamme tavoitteet. Työyhteisöviretutkimukset järjestettiin Chemigate Oy:ssä tytäryhtiöineen sekä Bröderna Berner Ab:ssä
tytäryhtiöineen. Tutkimusten tulokset ylittivät niille asetetut tavoitteet. Berner Oy:ssä järjestettiin
Aisti-hyvinvointikartoitus, jolle ei ollut asetettu tulostavoitetta.
Ylitämme johtamisen 360-arvioinneissa maakohtaiset keskiarvot. Berner Oy:ssä toteutettiin 360-arviointi, jonka tulokset ylittivät Suomen johtamisindeksin keskiarvon.
Selvitämme monimuotoisuuden ja inkluusion nykytilan ja laadimme ohjelman tavoitteet. Nykytilaselvitys toteutettiin henkilöstökyselynä marraskuussa 2023 (Berner Oy).


Työturvallisuus ja -hyvinvointi

Tavoitteenamme Berner-konsernissa on 0 tapaturmaa sekä ammattitautitapausta. Emme saavuttaneet tavoitettamme tapaturmien suhteen, sillä vuonna 2023 tapahtui 7 vähintään 1 päivän poissaoloon johtanutta tapaturmaa,

Berner Oy:n Aisti-hyvinvointikartoitus järjestettiin keväällä 2023 koko henkilöstölle. Vastausprosentti oli 68 % ja tulosten kokonaiskeskiarvo 71/100. Aisti-kartoitus rakentuu kolmen erilaisen hyvinvointimoduulin ympärille: energinen ihminen, motivoiva työ ja inspiroiva kulttuuri. Vahvuuksiamme olivat kokemus hyvästä elämänlaadusta ja henkisestä hyvinvoinnista, koettu työkyky ja työtyytyväisyys,

Berner Oy tarjoaa Suomessa koko henkilöstölleen kokonaisvaltaisen työterveyshuollon, johon kuuluvat sekä ennaltaehkäisevä, lakisääteinen työterveyshuolto että sairaanhoitotoiminta. Tarjoamme henkilökunnallemme myös henkilöstöliikunta- ja kulttuuripalvelut sekä työsuhdematkaedun ePassi-käytännön kautta.

 

Yhdenvertaisuus, monimuotoisuus ja inkluusio

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus, työyhteisön toimivuus ja tuloksellisuus ovat keskeisiä tavoitteita Bernerin henkilöstöjohtamisen toteuttamisessa. Bernerillä arvostetaan henkilöä riippumatta sukupuolesta, elämänkatsomuksesta, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, terveydentilasta tai vastaavasta syystä.

Edellytämme arvojemme mukaisia hyviä esimies-, kollega- ja alaistaitoja koko henkilöstöltä. Ne toimivat perehdytystemme ja työyhteisövalmennustemme lähtökohtana. Noudatamme nollatoleranssia epäasiallisen kohtelun ja häirinnän suhteen.

Selvittääksemme monimuotoisuuden ja inkluusion nykytilaa järjestimme Berner Oy:n henkilöstölle laajan kyselyn marraskuussa 2023. Anonyymissa ja vapaaehtoisessa kyselyssä kartoitettiin sekä henkilöstön monimuotoisuutta
että heidän kokemuksiaan työpaikkamme yhdenvertaisuudesta ja inklusiivisesta ilmapiiristä. Kysely koostui neljästä osiosta, joita olivat taustatiedot, yhdenvertainen kohtelu, häirintä ja syrjintä sekä niihin puuttuminen ja inklusiivinen
ilmapiiri. Kyselyyn vastasi 277 Berner Oy:n työntekijää, mikä kattaa 50 % vakituisesta henkilöstöstä. Tulosten käsittelyä ja analysointia jatketaan alkuvuonna 2024.

 

Osaamisen kehittäminen

Organisaation tärkein resurssi on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Osaamisen kehittäminen työsuhteen alusta alkaen perehdytyksestä jatkuvaan osaamisen ja oppimisen kehittämiseen luo pohjan henkilöstömme osaamisen
kehittämiselle ja sitä kautta kasvulle niin yksilön kuin organisaationkin näkökulmasta.

Kehitimme Berner Oy:ssä vuonna 2023  perehdytysprosessia ja -materiaaleja niin uuden työntekijän kuin uuden esihenkilönkin näkökulmasta, Henkilökunnan koulutusta järjestettiin konsernissa vuonna 2023  muun muassa markkinoinnin osaamisen syventämiseen, ITC:hen ja ensiapuun liittyen.

Johtajuuden kehittäminen

Hyvä berneriläinen johtajuus on arvojemme mukaista toimintaa, jolla henkilöstöresursseja oikein ohjaamalla varmistamme liiketoiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Huomioimme ihmisten ja työtehtävien monimuotoisuuden johtamisessamme ja haluamme olla työyhteisö, jossa erilaisuuden mahdollistavia vahvuuksia arvostetaan.

Johtamisen periaatteemme tukevat esihenkilöitä henkilöstö- ja liiketoimintajohtamisessa, niin päivittäisessä työssä kuin pitkän aikavälin tavoitteissakin.

Johtamisen 360-arviointi toteutettiin loppuvuonna 2023 Berner Oy:ssä. Johtamisindeksimme oli 82,5 Suomen
esihenkilönormin ollessa 80,5, joten saavutimme asettamamme tavoitteen. Johtoryhmän johtamisindeksi oli 82. Johtamisen tason on koettu hieman kohentuneen, edellisessä vuoden 2021 mittauksessa johtamisindeksi oli 82,1.

Lue tarkemmin henkilöstövastuustamme vuosikatsauksemme vastuullisuusosiosta.

Jaa sosiaalisessa mediassa