Varmistamme tuotteiden vastuullisuuden

Tuotteidemme laadun ja turvallisuuden varmistaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Työskentelemme pitkäjänteisesti hankintaketjumme, raaka-aineidemme ja pakkauksiemme vastuullisuuden varmistamiseksi ja kehittämiseksi. Kiertotalouden edistäminen on tärkeä tavoitteemme.

Lue tarkemmin tuotteidemme vastuullisuudesta vuosikatsauksemme vastuullisuusosiosta. 

Tuotteiden laatu ja turvallisuus 

Tuotteidemme laatu ja turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää. Toiminnallamme on ISO 9001 -laatusertifikaatti, ISO 14001 -ympäristösertifikaatti, ISO 22716 -sertifikaatti kosmeettisten tuotteiden ja hygieniatuotteiden valmistukseen ja varastointiin (GMP, Good Manufacturing Practices) sekä terveydenhuollon laitteiden valmistamiseen vaadittava kolmannen osapuolen varmistama ISO 13485 -standardin mukainen laatujärjestelmä.

Herttoniemen- ja Heinäveden laboratorioillamme on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen myöntämä GLP-hyväksyntä. OECD:n määrittelemän GLP:n (Good Laboratory Practice) eli hyvän laboratoriokäytännön tarkoitus on tuottaa luotettavia ja riittävän korkealaatuisia laboratoriotestauksia muun muassa viranomaistarkoituksiin.

Tuotteemme kehitetään Helsingin-tuotekehityslaboratoriossa ja valmistetaan Heinävedellä tiiviissä yhteistyössä laadunvarmistustiimin kanssa. Kehitämme tuotteitamme asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Tuotteiden suunnittelussa kiinnitämme huomiota erityisesti tuotteidemme toimivuuteen sekä ympäristö- ja turvallisuusnäkökohtiin. Tällä varmistamme tuotteidemme turvallisuuden asiakkaalla sekä myös tuotantoprosessien aikana.

Tavoite 2020 – 2022  Saavutukset 2020
Nolla oman tuotannon tuotteiden takaisinvetoa. Yksi takaisinveto liittyen etanolin säilyvyyteen pullossa.

 

Vastuullinen hankintaketju

Vastuullisen hankinnan varmistamisen kehittäminen Berner-tasolla on yksi vastuullisuustyömme tärkeimmistä
painopistealueista lähivuosina. Monialayhtiönä sekä maahantuomme tuotteita ja raaka-aineita ulkomailta että sopimusvalmistamme niitä ulkomailla oman vahvan kotimaisen tuotantomme lisäksi.

Vastuullisen hankintamme perustana toimivat Berner-konsernin eettiset toimintaohjeet toimittajille.  Ohjeet sisältävät vaatimukset muun muassa ihmisoikeuksien kunnioittamiselle, syrjinnän estämiselle, työajalle ja palkkaukselle, järjestäytymisvapaudelle sekä lapsi- ja pakkotyövoiman käytön kieltämiselle. Vaadimme toimittajiamme sitoutumaan toimintaohjeidemme noudattamiseen.

WhistleB-kanavamme kautta myös ulkoiset sidosryhmämme voivat ilmoittaa mahdollisista epäilyksistään lainsäädännön ja eettisten toimintaohjeidemme vastaisesta toiminnasta.

Liityimme keväällä 2020 jäseneksi Amfori BSCI -järjestöön, jonka tavoitteena on varmistaa ja kehittää sosiaalisen vastuun toteutumista globaaleissa hankintaketjuissa. Osa omien brändiemme tuotteista sopimusvalmistetaan
Amfori BSCI-riskimaissa. Esimerkiksi Nokian Jalkineiden ja Hain aktiivisilla kiinalaisilla sopimusvalmistajilla on kaikilla BSCI-auditointi. Kiinassa valmistettavien Ainun pehmolelujen sopimusvalmistajilla on puolestaan lelualan kansainvälinen ICTI Ethical Toy -sertifikaatti. Oman Heinäveden tuotantomme raaka-aineista ja pakkausmateriaaleista 13 % on valmistettu BSCI-riskimaissa.

Laadimme vuonna 202o sisäiset vastuullisen hankinnan periaatteet ja koulutimme liiketoiminta-alueidemme henkilökuntaa periaatteiden vaatimuksista. Periaatteidemme mukaisesti, kaikilla BSCI-riskimaissa olevilla toimittajillamme tulee olla joko BSCI-auditointi tai jokin muu hyväksymämme sosiaalisen vastuun auditointi tai
sertifikaatti vuoden 2022 loppuun mennessä. Uusilla riskimaatoimittajillamme tulee olla hyväksytty sosiaalisen vastuun auditointi tai sertifiointi.

Otimme käyttöön toimittajien itsearviointilomakkeen, jossa toimittaja arvioi yhtiönsä sosiaalisen ja ympäristövastuun nykytilaa. Lomakkeen kysymykset pohjautuvat toimittajien
eettisiin periaatteisiimme.

Tavoite 2020 -2022  Saavutukset 2020 
Riskimaissa valmistettujen tuotteiden sosiaalinen vastuu
on varmistettu kolmannen  tahon auditoinnein.
Liityimme Amfori BSCI:n jäseneksi. Selvitimme toimittajien itsearviointilomakkeella erityisesti niiden BSCI-riskimaatoimittajiemme vastuullisuuden nykytilaa, joilla ei ole BSCI-auditointia. Jatkamme vuoden 2021 alussa toimittajien itsearviointeja, joiden tulosten
perusteella teetämme toimittajillamme tarpeen mukaan BSCI-auditoinnit.
Otamme huomioon uusien toimittajien
valinnassa sosiaalisen ja ympäristövastuun.
Uutta toimittajien itsearviointilomakettamme käytettiin yhdellä liiketoiminta-alueella
uuden toimittajan valintaprosessissa.
100 %:a toimittajistamme on allekirjoittanut toimittajien
eettiset periaatteet.
5,5 % kaikista Suomen-yhtiöllemme toimittavista toimittajista oli allekirjoittanut toimittajien eettiset periaatteet. 36 % euromääräisistä ostoista tehtiin toimittajilta, jotka olivat allekirjoittaneet toimittajien eettiset periaatteemme.
Kehitämme jatkuvasti vastuullisen hankinnan
riskienhallintaamme.
Laadimme sisäiset vastuullisen hankinnan periaatteet ja koulutimme liiketoimintaalueidemme
henkilökuntaa periaatteisiin liittyen

 

Vastuullinen pakkaus

Pyrimme kehittämään pakkauksiemme vastuullisuutta käyttämällä kierrätettävissä olevia materiaaleja, lisäämällä kierrätettyjen ja uusiutuvien materiaalien määrää sekä vähentämällä käytetyn pakkausmateriaalin määrää.
Pyrimme käyttämään pakkausmateriaaleja mahdollisimman vähän ja muovipakkauksissa monomateriaaleista valmistettuja pakkauksia.

Kehitämme pakkauksien vastuullisuutta myös osallistumalla aktiivisesti kiertotaloutta edistäviin hankkeisiin. Arvioimme pakkausten vastuullisuutta lisäksi esimerkiksi elinkaarianalyysien avulla. Viime vuonna teimme osalle LV-sarjan tuotteista kevennetyn elinkaarianalyysin, jossa tutkimme eri pakkausmateriaalien ympäristövaikutuksia. Käytämme tuloksia apuna vastuullisemman pakkauksen kehitystyössä

 

Tavoite 2020 -2025  Saavutukset 2020 
Kaikki oman tuotannon muovipakkauksemme ovat
kierrätettävissä vuonna 2025.
90 % monomateriaalia eli kierrätettävissä (PE, PP tai PET) vuoden 2020 lopussa.
50 % oman tuotannon tuotteistamme on pakattu
kierrätettyyn materiaaliin vuonna 2025.
2 % kierrätetystä muovista valmistettuja vuoden 2020 lopussa
Vähennämme oman tuotannon pakkauksissamme käytettyä muovin määrää 10 % vuoteen
2025 mennessä vuoteen 2019 verrattuna.
Suunnitelma ja aikataulutus tehty muovin vähentämiselle pakkauksista.
10 %:a oman tuotannon tuotteistamme on pakattu
biopohjaiseen tai fossiilista neitseellistä muovia
vähentävään pakkaukseen vuonna 2025.
Testasimme useita muovia vähentävää pakkausratkaisua kosmeettisiin tuotteisiin. Pakkauksien teknisien ominaisuuksien takia, näistä mikään ei kuitenkaan päätynyt tuotepakkaukseksi, mutta jatkamme
pakkausvaihtoehtojen etsimistä ja niiden testaamista.

 

 

Vastuullinen raaka-aine

Oman tuotannon raaka-aineita koskien pyrimme aina valitsemaan ympäristölle paremman vaihtoehdon, kuten vähemmän ympäristöluokituksia sisältävän raaka-aineen. Huomioimme myös raaka-aineen biohajoavuuden. Pyrimme ottamaan käyttöön uusia biohajoavia raaka-aineita ja korvaamaan nykyisiä raaka-aineita biohajoavilla vaihtoehdoilla.  Kaikki oman tuotannon tuotteemme ovat mikromuovittomia.

Ympäristömerkkivaatimukset ohjaavat ympäristömerkittyjen tuotteidemme raaka-ainevalintaa.  Pyrimme suosimaan Suomessa, Pohjoismaissa ja Euroopassa valmistettuja raaka-aineita.

Emme hanki palmuöljyä sellaisenaan raaka-aineeksi, mutta palmuöljyä käytetään joidenkin kosmetiikan raaka-aineiden valmistuksen yhteydessä. Ostamme kaikki palmuöljypohjaiset raaka-aineet RSPO:n (Roundtable on Sustainable Palm Oil) jäseneksi kuuluvalta raaka-aineen toimittajalta. RSPO kehittää periaatteita kestävälle palmuöljytuotannolle. Tavoitteenamme on, että vuonna 2022 kaikki omassa tuotannossamme
käytettävät palmuöljypohjaiset raaka-aineet olisivat 100 prosenttisesti RSPO Mass Balance -sertifioitua tai vastaavaa laatua. Mass Balance tarkoittaa, että osa raaka-aineen valmistukseen käytetystä palmuöljystä ei ole sertifioitua. Valitettavasti suurimmasta osasta raaka-aineita ei vielä ole saatavilla Identity Preserved -laatua, joka tarkoittaa, että raaka-aineen valmistukseen on käytetty 100 %:sti jäljitettyä ja sertifioitua palmuöljyä.

Nokian Jalkineiden sopimusvalmistuksena valmistettavat tuotteemme valmistetaan pääosin luonnonkumipohjaisista seoksista ja luonnonkumi korjataan viljellyistä kumipuista. Sopimusvalmistajiemme käyttämä luonnonkumi tulee Vietnamista. Sri Lankasta ja Malesiasta.

Kiertotalous on voimakkaasti kasvava alue Bernerin toiminnassa. Vuonna 2020 kierrätettyjen sivuvirtojen määrä oli reilut 26 000 tonnia. Bernerin kiertotaloustavoite vuodelle 2023 on 220 000 tonnia. Sivuvirtoja syntyy esimerkiksi rehu-, elintarvike- ja metsäteollisuudessa ja niitä käytetään muun muassa lannoitteissa
ja biokaasun valmistuksessa.

 

Tavoite 2020 -2022  Saavutukset 2020
Siirrymme käyttämään omassa tuotannossamme 100
prosenttisesti sertifioitua mass balance RSPO -palmuöljylaatua tai vastaavaa. Välitavoitteena 90 % vuonna 2020.
Raportoimme ensimmäisen kerran vuodesta 2020.
Lisäämme uusiutuvien raaka-aineiden määrää 30 %:iin
Joutsenmerkityissä oman tuotannon tuotteissamme.
Välitavoitteena 27 %  vuonna 2020.
Uusiutuvien raaka-aineiden osuus oli 25 %:a
Joutsenmerkityissä tuotteissa vuoden 2019 lopussa.
Painotamme oman tuotannon uusissa raaka-aineissa
biohajoavuutta ja lisäämme biohajoavien raaka-aineiden
lukumäärää vuosittain.
Raportoimme ensimmäisen kerran vuodesta 2020.
Pyrimme lisäämään ympäristömerkittyjen oman tuotannon tuotteidemme määrää kuudella. 0 uutta ympäristömerkittyä oman tuotannon tuotetta vuonna 2019.
Kierrätettyjen sivuvirtojen määrä noin 220 000 tonnia. Kierrätettyjen sivuvirtojen määrä oli 26 000 tonnia.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa