Varmistamme tuotteiden vastuullisuuden

Tuotteidemme laadun ja turvallisuuden varmistaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Työskentelemme pitkäjänteisesti hankintaketjumme, raaka-aineidemme ja pakkauksiemme vastuullisuuden varmistamiseksi ja kehittämiseksi. Kiertotalouden edistäminen on tärkeä tavoitteemme.

Lue tarkemmin tuotteidemme vastuullisuudesta vuosikatsauksemme vastuullisuusosiosta. 

Tuotteiden laatu ja turvallisuus 

Tuotteidemme laatu ja turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää ja niiden varmistamisessa toimintaamme ohjaavat vahvasti muun muassa ISO-sertifikaattien vaatimukset.

Tavoite 2020 – 2022  Saavutukset 2022
Nolla oman tuotannon tuotteiden takaisinvetoa. Ei oman tuotannon tuotteiden takaisinvetoja (Berner Oy).

Kehitämme tuotteitamme asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Tuotteiden suunnittelussa kiinnitämme huomiota erityisesti tuotteidemme toimivuuteen sekä ympäristö- ja turvallisuusnäkökohtiin. Tällä varmistamme tuotteidemme turvallisuuden asiakkaalle sekä myös tuotantoprosessien aikana.
Toteutimme yhdelle tulevalle tuotesarjalle elinkaariarvion (LCA) selvittääksemme, mistä tuotteiden olennaiset ympäristövaikutukset niiden elinkaaren aikana muodostuvat, ja pystyäksemme kohdistamaan valintamme ja kehitystoimenpiteemme merkityksellisiin asioihin. Tulemme jatkamaan ja laajentamaan tuotteidemme LCA-laskentaa käyttöön ottamamme LCA-laskentatyökalun avulla.

Vastuullinen hankintaketju

Vastuullisten toimintatapojen varmistaminen ja kehittäminen ulottuu Bernerillä koko hankintaketjuun. Globaalin hankintaketjun vastuullisuuden varmistaminen koskee niin nykyisiä toimittajiamme kuin uusia, potentiaalisia toimittajia. Olemme sitoutuneet vastuullisen hankintamme jatkuvaan kehittämiseen ja läpinäkyvyyden lisäämiseen.

Vastuullisen hankinnan varmistamisen ja kehittämisen pää-asialliset työkalumme ovat

toimittajien eettiset toimintaohjeet
• toimittajan itsearviointilomake
• kolmannen tahon teettämät amfori BSCI -auditoinnit

Eettiset toimintaohjeet sisältävät vaatimukset muun muassa ihmisoikeuksien kunnioittamiselle, syrjinnän estämiselle, työajalle ja palkkaukselle, järjestäytymisvapaudelle sekä lapsi- ja pakkotyövoiman käytön kieltämiselle. Vaadimme toimittajiamme sitoutumaan toimintaohjeidemme noudattamiseen.

Olemme jäsen amfori BSCI -järjestössä, jonka tavoitteena on varmistaa ja kehittää sosiaalisen vastuun toteutumista globaaleissa hankintaketjuissa. Hyödynnämme toimittajiemme riskiarvioinnissa vuosittain julkaistavaa amfori BSCI-riskimaalistausta, joka perustuu Indikaattorit määrittävät maittain hallintoon liittyvien riskien tason, ja niihin kuuluvat esimerkiksi korruption torjuminen, poliittinen vakaus ja sananvapaus.

Nykyisten ja uusien, potentiaalisten riskimaatoimittajien sosiaalisen ja ympäristövastuun nykytilan arvioinnissa käytämme toimittajien itsearviointilomakettamme ja vastausten perusteella teetämme tarvittaessa amfori BSCI -auditoinnin.

WhistleB-kanavamme kautta myös ulkoiset sidosryhmämme voivat ilmoittaa mahdollisista epäilyksistään lainsäädännön ja eettisten toimintaohjeidemme vastaisesta toiminnasta.

Tavoite 2020 – 2022  Saavutukset 2022 
Riskimaissa valmistettujen tuotteiden sosiaalinen vastuu
on varmistettu kolmannen  tahon auditoinnein.
Yrityskauppojen integraatioista johtuen Berner Oy:n riskimaatoimittajien määrä lisääntyi loppuvuonna. Näiden toimittajien osalta vastuullisuuden itsearvioinnit ovat vielä käynnissä. Kolmen olemassa olevan toimittajan auditointiprosessien aloittamisesta sovittiin vuoden aikana.
Otamme huomioon uusien toimittajien
valinnassa sosiaalisen ja ympäristövastuun.
Riskimaatoimittajien vastuullisuuden itsearviointilomaketta käytettiin uusien toimittajien valintaprosessissa. Uusilta riskimaatoimittajilta vaadittiin olemassa oleva hyväksymämme sosiaalisen vastuun auditointi tai sertifiointi.
100 %:a toimittajistamme on allekirjoittanut toimittajien
eettiset periaatteet.
Yrityskauppojen integraatioista johtuen Berner Oy:n toimittajien lukumäärä lisääntyi yli 12 000:lla viime vuonna. Jäimme 100 %:n allekirjoitustavoitteestamme kuitenkin reilusti ilman uusien toimittajien huomioimistakin. Allekirjoitettujen eettisten toimintaohjeiden lukumäärä kasvoi 114:lla.
Kehitämme jatkuvasti vastuullisen hankinnan
riskienhallintaamme.
Ei uusia toimenpiteitä vuonna 2022.

 

Vastuullinen pakkaus

Pyrimme kehittämään pakkauksiemme vastuullisuutta käyttämällä kierrätettävissä olevia materiaaleja, lisäämällä kierrätettyjen ja uusiutuvien materiaalien määrää sekä vähentämällä käytetyn pakkausmateriaalin määrää.
Pyrimme käyttämään pakkausmateriaaleja mahdollisimman vähän ja muovipakkauksissa monomateriaaleista valmistettuja pakkauksia.

Pakkaustemme kehitystyötä ohjaavat EU:n ja kansallisen lainsäädännön lisäksi oma vastuullisuusohjelmamme.Kehitämme pakkauksien vastuullisuutta myös osallistumalla aktiivisesti kiertotaloutta edistäviin hankkeisiin.

Tavoite 2020 – 2025  Saavutukset 2022
Kaikki oman tuotannon muovipakkauksemme ovat
kierrätettävissä vuonna 2025.
93 % Heinävedellä pakatuista pakkauksista on kierrätettävissä.
50 % oman tuotannon pakkausmateriaaleista (kg) on kierrätysmuovista valmistettuja. Vuoden 2022 loppuun mennessä Heinävedellä käytettyjen kierrätetystä muovista valmistettujen pakkausmateriaalien osuus oli 4 %.
Vähennämme oman tuotannon pakkauksissamme käytettyä muovin määrää 10 % vuoteen 2025 mennessä vuoteen 2019 verrattuna. Heinävedellä käytetyn pakkausmuovin määrä oli vuonna 2022 5 % (kg/kpl) vähemmän kuin vuonna 2019.
10 % oman tuotannon tuotteistamme on pakattu kierrätetyn muovin lisäksi fossiilista neitseellistä muovia vähentävään pakkaukseen vuonna 2025. Etsimme ja arvioimme aktiivisesti neitseellistä muovia vähentäviä tai korvaavia pakkauksia. Vuonna 2022 keskityimme vähentämään muovin määrää sekä ottamaan kierrätettyä muovia käyttöön tuotteissamme. Etsimme myös aktiivisesti sopivia biopohjaisia tai uusiutuvia materiaaleja, joita emme kuitenkaan ottaneet käyttöön vielä 2022.

 

 

Vastuullinen raaka-aine

Oman tuotannon raaka-aineita koskien pyrimme aina valitse-maan ympäristölle paremman vaihtoehdon, kuten vähemmän ympäristöluokituksia sisältävän tai sivuvirroista valmistetun raaka-aineen. Pyrimme ottamaan käyttöön uusia biohajoavia raaka-aineita ja korvaamaan nykyisiä raaka-aineita biohajoavilla vaihtoehdoilla.

Olemme koostaneet raaka-aineiden valintoja ohjaavan raaka-ainetiekartan, jonka pohjalta meillä on tavoitteet vuodelle 2025 saakka. Pyrimme suosimaan Suomessa, Pohjoismaissa ja Euroopassa valmistettuja raaka-aineita. Kerromme tuotteidemme verkkosivuilla kotimaiset raaka-aineet.

GreenCare on sitoutunut kestävään kehitykseen ja on mukana etsimässä ratkaisuja turvealueiden jatkokäyttöön ja niiden hyödyntämiseen ympäristön kannalta järkevästi.

Tavoite 2020 – 2022  Saavutukset 2022
Siirrymme käyttämään omassa tuotannossamme 100
prosenttisesti sertifioitua mass balance RSPO -palmuöljylaatua tai vastaavaa. Välitavoitteena 90 % vuonna 2020.
Mass Balance RSPO-palmuöljylaadun osuus oli 91,6 %.
Lisäämme uusiutuvien raaka-aineiden määrää 30 %:iin
Joutsenmerkityissä oman tuotannon tuotteissamme.
Välitavoitteena 27 %  vuonna 2020.
Uusiutuvien raaka-aineiden osuus oli 33 % Joutsenmerkityissä tuotteissa vuoden 2022 lopussa.
Painotamme oman tuotannon uusissa raaka-aineissa
biohajoavuutta ja lisäämme biohajoavien raaka-aineiden
lukumäärää vuosittain.
Otimme käyttöön 2 uutta biohajoavaa raaka-ainetta, jotka korvasivat olemassa olevia ei-biohajoavia.
Pyrimme lisäämään ympäristömerkittyjen oman tuotannon tuotteidemme määrää kuudella. Lanseerasimme 9 uutta ympäristömerkittyä tuotetta. Yhteensä 52 ympäristömerkittyä oman tuotannon tuotetta vuonna 2022.
Pyrimme vähentämään turpeen käyttö vuosittain noin 10 % tavoitteenamme, että turve on korvattu kokonaan GreenCare -kasvualustoissa 2030-luvun alussa. Etenimme tavoitteen mukaisesti turpeen vähentämisessä..
Kierrätettyjen sivuvirtojen määrä noin 220 000 tonnia. Kierrätettyjen sivuvirtojen määrä vuonna 2022 oli 162 224 tonnia. Yhteensä määrä oli 255 224 tonnia vuosina 2020–2022.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa