Varmistamme tuotteiden vastuullisuuden

Tuotteidemme laadun ja turvallisuuden varmistaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Työskentelemme pitkäjänteisesti hankintaketjumme, raaka-aineidemme ja pakkauksiemme vastuullisuuden varmistamiseksi ja kehittämiseksi. Kiertotalouden edistäminen on tärkeä tavoitteemme.

Tuotteiden laatu ja turvallisuus 

Tuotteidemme laatu ja turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää. Toiminnallamme on ISO 9001 -laatusertifikaatti, ISO 14001 -ympäristösertifikaatti, ISO 22716 -sertifikaatti kosmeettisten tuotteiden ja hygieniatuotteiden valmistukseen ja varastointiin (GMP, Good Manufacturing Practices) sekä terveydenhuollon laitteiden valmistamiseen vaadittava kolmannen osapuolen varmistama ISO 13485 -standardin mukainen laatujärjestelmä.

Herttoniemen- ja Heinäveden laboratorioillamme on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen myöntämä GLP-hyväksyntä. OECD:n määrittelemän GLP:n (Good Laboratory Practice) eli hyvän laboratoriokäytännön tarkoitus on tuottaa luotettavia ja riittävän korkealaatuisia laboratoriotestauksia muun muassa viranomaistarkoituksiin.

Tuotteemme kehitetään Helsingin-tuotekehityslaboratoriossa ja valmistetaan Heinävedellä tiiviissä yhteistyössä laadunvarmistustiimin kanssa. Kehitämme tuotteitamme asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Tuotteiden suunnittelussa kiinnitämme huomiota erityisesti tuotteidemme toimivuuteen sekä ympäristö- ja turvallisuusnäkökohtiin. Tällä varmistamme tuotteidemme turvallisuuden asiakkaalla sekä myös tuotantoprosessien aikana.

Tavoite 2020 – 2022  Saavutukset 2019 
Nolla oman tuotannon tuotteiden takaisinvetoa. Yksi: Kontissa toimitetun etanolin takaisinveto
pesuainejäämän takia.

 

Vastuullinen hankintaketju

Vastuullisen hankinnan varmistamisen kehittäminen Berner-tasolla on yksi vastuullisuustyömme tärkeimmistä
painopistealueista lähivuosina.Monialayhtiönä sekä maahantuomme tuotteita ja raaka-aineita ulkomailta että sopimusvalmistamme niitä ulkomailla oman vahvan kotimaisen tuotantomme lisäksi.

Vastuullisen hankintamme perustana toimivat Berner-konsernni eettiset toimintaohjeet toimittajille.  Ohjeet sisältävät vaatimukset muun muassa ihmisoikeuksien kunnioittamiselle, syrjinnän estämiselle, työajalle ja palkkaukselle, järjestäytymisvapaudelle sekä lapsi- ja pakkotyövoiman käytön kieltämiselle. Vaadimme toimittajiamme sitoutumaan toimintaohjeidemme noudattamiseen.

Aloitimme vuonna 2019 vastuullisen hankinnan varmistamisen periaatteiden kehittämistyön. Liityimme helmkikuussa 2020  Amfori BSCI:n jäseneksi. Tulemme selvittämään systemaattisesti kaikkien riskimaatoimittajiemme sosiaalisen vastuun nykytilan ja aloittamaan auditoinnit
auditointisuunnitelman mukaisesti. Tulemme myös kehittämään raportointiamme vastuulliseen hankintaan liittyen.

Tavoite 2020 -2022  Saavutukset 2019 
Riskimaissa valmistettujen tuotteiden sosiaalinen vastuu
on varmistettu kolmannen  tahon auditoinnein.
Päätös Amfori BSCI:n jäseneksi liittymisestä vuonna
2020. Osalla Amfori BSCI -riskimaiden toimittajistamme
on voimassa oleva vastuullisen hankinnan auditointi /
sertifikaatti.
Otamme huomioon uusien toimittajien
valinnassa sosiaalisen ja ympäristövastuun.
Raportoimme ensimmäisen kerran vuodesta 2020.
100 %:a toimittajistamme on allekirjoittanut toimittajien
eettiset periaatteet.
Raportoimme allekirjoitettujen sopimusten määrän
ensimmäisen kerran vuodesta 2020 uuden
toiminnanohjausjärjestelmän
mahdollistamana.
Kehitämme jatkuvasti vastuullisen hankinnan
riskienhallintaamme.
Aloitimme vastuullisen hankinnan periaatteiden
kehittämistyön vuonna 2019.

 

Vastuullinen pakkaus

Pyrimme kehittämään pakkauksiemme vastuullisuutta käyttämällä kierrätettävissä olevia materiaaleja, lisäämällä kierrätettyjen ja uusiutuvien materiaalien määrää sekä vähentämällä käytetyn pakkausmateriaalin määrää.
Pyrimme käyttämään pakkausmateriaaleja mahdollisimman vähän ja muovipakkauksissa monomateriaaleista valmistettuja pakkauksia.

Tavoite 2020 -2025  Saavutukset 2019 
Kaikki oman tuotannon muovipakkauksemme ovat
kierrätettävissä vuonna 2025.
95 %:a monomateriaalia (PE, PP tai PET) vuoden 2019
lopussa.
50 %:a oman tuotannon tuotteistamme on pakattu
kierrätettyyn materiaaliin vuonna 2025.
2 %:a kierrätetystä muovista valmistettuja vuoden 2019
lopussa.
Vähennämme oman tuotannon pakkauksissamme käytettyä muovin määrää 10 %:a vuoteen
2025 mennessä vuoteen 2019 verrattuna.
Raportoimme ensimmäisen kerran vuodesta 2020.
10 %:a oman tuotannon tuotteistamme on pakattu
biopohjaiseen tai fossiilista neitseellistä muovia
vähentävään pakkaukseen vuonna 2025.
Raportoimme ensimmäisen kerran vuodesta 2020.

 

 

Vastuullinen raaka-aine

Oman tuotannon raaka-aineita koskien pyrimme aina valitsemaan ympäristölle paremman vaihtoehdon, kuten vähemmän ympäristöluokituksia sisältävän raaka-aineen. Huomioimme myös raaka-aineen biohajoavuuden. Pyrimme ottamaan käyttöön uusia biohajoavia raaka-aineita ja korvaamaan nykyisiä raaka-aineita biohajoavilla vaihtoehdoilla.  Kaikki oman tuotannon tuotteemme ovat mikromuovittomia.

Ympäristömerkkivaatimukset ohjaavat ympäristömerkittyjen tuotteidemme raaka-ainevalintaa.  Pyrimme suosimaan Suomessa, Pohjoismaissa ja Euroopassa valmistettuja raaka-aineita.

Emme hanki palmuöljyä sellaisenaan raaka-aineeksi, mutta palmuöljyä käytetään joidenkin kosmetiikan raaka-aineiden valmistuksen yhteydessä. Ostamme kaikki palmuöljypohjaiset raaka-aineet RSPO:n (Roundtable on Sustainable Palm Oil) jäseneksi kuuluvalta raaka-aineen toimittajalta. RSPO kehittää periaatteita kestävälle palmuöljytuotannolle. Tavoitteenamme on, että vuonna 2022 kaikki omassa tuotannossamme
käytettävät palmuöljypohjaiset raaka-aineet olisivat 100 prosenttisesti RSPO Mass Balance -sertifioitua tai vastaavaa laatua. Mass Balance tarkoittaa, että osa raaka-aineen valmistukseen käytetystä palmuöljystä ei ole sertifioitua. Valitettavasti suurimmasta osasta raaka-aineita ei vielä ole saatavilla Identity Preserved -laatua, joka tarkoittaa, että raaka-aineen valmistukseen on käytetty 100 %:sti jäljitettyä ja sertifioitua palmuöljyä.

Nokian Jalkineiden sopimusvalmistuksena valmistettavat tuotteemme valmistetaan pääosin luonnonkumipohjaisista seoksista ja luonnonkumi korjataan viljellyistä kumipuista. Sopimusvalmistajiemme käyttämä luonnonkumi tulee Vietnamista.

Kiertotalous on voimakkaasti kasvava alue Bernerin toiminnassa. Vuonna 2019 kierrätettyjen sivuvirtojen määrä oli 8 500 tonnia. Sivuvirtoja syntyy esimerkiksi rehu-, elintarvike- ja metsäteollisuudessa ja niitä käytetään muun muassa lannoitteissa ja biokaasun valmistuksessa.

Tavoite 2020 -2022  Saavutukset 2019 
Siirrymme käyttämään omassa tuotannossamme 100
prosenttisesti sertifioitua mass balance RSPO -palmuöljylaatua tai vastaavaa. Välitavoitteena 90 %:a vuonna 2020.
Raportoimme ensimmäisen kerran vuodesta 2020.
Lisäämme uusiutuvien raaka-aineiden määrää 30 %:iin
Joutsenmerkityissä oman tuotannon tuotteissamme.
Välitavoitteena 27 %:a vuonna 2020.
Uusiutuvien raaka-aineiden osuus oli 25 %:a
Joutsenmerkityissä tuotteissa vuoden 2019 lopussa.
Painotamme oman tuotannon uusissa raaka-aineissa
biohajoavuutta ja lisäämme biohajoavien raaka-aineiden
lukumäärää vuosittain.
Raportoimme ensimmäisen kerran vuodesta 2020.
Pyrimme lisäämään ympäristömerkittyjen oman tuotannon tuotteidemme määrää kuudella. 0 uutta ympäristömerkittyä oman tuotannon tuotetta vuonna 2019.
Kierrätettyjen sivuvirtojen määrä 120 000 tonnia vuodelle 2023. Kierrätettyjen sivuvirtojen määrä oli 8 500 tonnia.
GreenCaren tavoitteena on olla raaka-aineiltaan täysin
kasvisperäinen.
GreenCare raaka-aineista noin 98%:a ei sisällä eläinperäisiä ainesosia.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa