Varmistamme tuotteiden vastuullisuuden

Tuotteidemme laadun ja turvallisuuden varmistaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Työskentelemme pitkäjänteisesti hankintaketjumme, raaka-aineidemme ja pakkauksiemme vastuullisuuden varmistamiseksi ja kehittämiseksi. Kiertotalouden edistäminen on tärkeä tavoitteemme.

Lue tarkemmin tuotteidemme vastuullisuudesta vuosikatsauksemme vastuullisuusosiosta. 

Tuotteiden laatu ja turvallisuus 

Tuotteidemme laatu ja turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää. Toiminnallamme on ISO 9001 -laatusertifikaatti, ISO 14001 -ympäristösertifikaatti, ISO 22716 -sertifikaatti kosmeettisten tuotteiden ja hygieniatuotteiden valmistukseen ja varastointiin (GMP, Good Manufacturing Practices) sekä terveydenhuollon laitteiden valmistamiseen vaadittava kolmannen osapuolen varmistama ISO 13485 -standardin mukainen laatujärjestelmä.

Herttoniemen- ja Heinäveden laboratorioillamme on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen myöntämä GLP-hyväksyntä. OECD:n määrittelemän GLP:n (Good Laboratory Practice) eli hyvän laboratoriokäytännön tarkoitus on tuottaa luotettavia ja riittävän korkealaatuisia laboratoriotestauksia muun muassa viranomaistarkoituksiin.

Tuotteemme kehitetään Helsingin-tuotekehityslaboratoriossa ja valmistetaan Heinävedellä tiiviissä yhteistyössä laadunvarmistustiimin kanssa. Kehitämme tuotteitamme asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Tuotteiden suunnittelussa kiinnitämme huomiota erityisesti tuotteidemme toimivuuteen sekä ympäristö- ja turvallisuusnäkökohtiin. Tällä varmistamme tuotteidemme turvallisuuden asiakkaalla sekä myös tuotantoprosessien aikana.

Tavoite 2020 – 2022  Saavutukset 2021
Nolla oman tuotannon tuotteiden takaisinvetoa. Ei oman tuotannon tuotteiden takaisinvetoja.

 

Vastuullinen hankintaketju

Vastuullisten toimintatapojen varmistaminen ja kehittäminen ulottuu Bernerillä koko hankintaketjuun. Meillä on velvollisuus ja vastuu huolehtia siitä, että alihankintana valmistetut omat tuotteemme ja päämiestuotteemme sekä ostamamme raaka-aineet ja pakkausmateriaalit on valmistettu sosiaalisesti kestävällä tavalla ympäristövastuuta unohtamatta. Globaalin hankintaketjun vastuullisuuden varmistaminen koskee niin nykyisiä toimittajiamme kuin uusia, potentiaalisia toimittajia. Olemme sitoutuneet vastuullisen hankintamme jatkuvaan kehittämiseen ja läpinäkyvyyden lisäämiseen.

Vastuullisen hankinnan varmistamisen ja kehittämisen pää-asialliset työkalumme ovat

toimittajien eettiset toimintaohjeet
• toimittajan itsearviointilomake
• kolmannen tahon teettämät amfori BSCI -auditoinnit

Eettiset toimintaohjeet sisältävät vaatimukset muun muassa ihmisoikeuksien kunnioittamiselle, syrjinnän estämiselle, työajalle ja palkkaukselle, järjestäytymisvapaudelle sekä lapsi- ja pakkotyövoiman käytön kieltämiselle. Vaadimme toimittajiamme sitoutumaan toimintaohjeidemme noudattamiseen.

Olemme jäsen amfori BSCI -järjestössä, jonka tavoitteena on varmistaa ja kehittää sosiaalisen vastuun toteutumista globaaleissa hankintaketjuissa. Hyödynnämme toimittajiemme riskiarvioinnissa vuosittain julkaistavaa amfori BSCI-riskimaalistausta, joka perustuu Indikaattorit määrittävät maittain hallintoon liittyvien riskien tason, ja niihin kuuluvat esimerkiksi korruption torjuminen, poliittinen vakaus ja sananvapaus.  Liityimme vuoden 2021 lopussa myös amfori BEPIiin, jonka tavoitteena on kehittää globaalien hankintaketjujen ympäristövastuuta.

Nykyisten ja uusien, potentiaalisten riskimaatoimittajien sosiaalisen ja ympäristövastuun nykytilan arvioinnissa käytämme toimittajien itsearviointilomakettamme ja vastausten perusteella teetämme tarvittaessa amfori BSCI -auditoinnin.

WhistleB-kanavamme kautta myös ulkoiset sidosryhmämme voivat ilmoittaa mahdollisista epäilyksistään lainsäädännön ja eettisten toimintaohjeidemme vastaisesta toiminnasta.

Tavoite 2020 -2022  Saavutukset 2021 
Riskimaissa valmistettujen tuotteiden sosiaalinen vastuu
on varmistettu kolmannen  tahon auditoinnein.
58 %:lla riskimaatoimittajista on sosiaalisen vastuun auditointi tai sertifiointi. Kaikilta toimittajilta emme ole vielä saaneet vastausta nykytilasta.
Otamme huomioon uusien toimittajien
valinnassa sosiaalisen ja ympäristövastuun.
Toimittajien vastuullisuuden itsearviointilomakettamme käytettiin uusien toimittajien valintaprosessissa. Uusilta riskimaatoimittajilta vaadittiin olemassa oleva hyväksymämme sosiaalisen vastuun auditointi tai sertifiointi.
100 %:a toimittajistamme on allekirjoittanut toimittajien
eettiset periaatteet.
13 % kaikista Suomen-yhtiöllemme toimittavista toimittajista oli allekirjoittanut toimittajien eettiset periaatteet.
Kehitämme jatkuvasti vastuullisen hankinnan
riskienhallintaamme.
Liityimme mukaan myös amfori BEPI:iin, jonka tavoitteena on globaalien hankintaketjujen ympäristövastuun varmistaminen ja kehittäminen.

 

Vastuullinen pakkaus

Pyrimme kehittämään pakkauksiemme vastuullisuutta käyttämällä kierrätettävissä olevia materiaaleja, lisäämällä kierrätettyjen ja uusiutuvien materiaalien määrää sekä vähentämällä käytetyn pakkausmateriaalin määrää.
Pyrimme käyttämään pakkausmateriaaleja mahdollisimman vähän ja muovipakkauksissa monomateriaaleista valmistettuja pakkauksia.

Kehitämme pakkauksien vastuullisuutta myös osallistumalla aktiivisesti kiertotaloutta edistäviin hankkeisiin.

 

Tavoite 2020 -2025  Saavutukset 2021
Kaikki oman tuotannon muovipakkauksemme ovat
kierrätettävissä vuonna 2025.
90 % monomateriaalia (PE, PP tai PET) vuoden 2021 lopussa.
50 % oman tuotannon pakkausmateriaaleista (kg) on kierrätysmuovista valmistettuja. Vuoden 2021 loppuun mennessä kierrätetystä muovista valmistettujen pakkausmateriaalien osuus oli 3 %.
Vähennämme oman tuotannon pakkauksissamme käytettyä muovin määrää 10 % vuoteen 2025 mennessä vuoteen 2019 verrattuna. Muovia käytetty 6 % (kg/kpl) vähemmän kuin vuonna 2019.
10 % oman tuotannon tuotteistamme on pakattu kierrätetyn muovin lisäksi fossiilista neitseellistä muovia vähentävään pakkaukseen vuonna 2025. Olemme aktiivisesti etsineet, testanneet ja arvioineet uusiutuvia ja neitseellistä muovia vähentäviä tai korvaavia pakkauksia. Olemme myös tehneet suunnitelman, jolla uusiutuvia ja neitseellistä muovia vähentäviä tai korvaavia pakkauksia otetaan käyttöön. Toistaiseksi emme kuitenkaan ole löytäneet uusia materiaaleja kierrätetyn muovin lisäksi, jotka toimisivat optimaalisesti tuotepakkauksissa.

 

 

Vastuullinen raaka-aine

Oman tuotannon raaka-aineita koskien pyrimme aina valitse-maan ympäristölle paremman vaihtoehdon, kuten vähemmän ympäristöluokituksia sisältävän tai sivuvirroista valmistetun raaka-aineen. Pyrimme ottamaan käyttöön uusia biohajoavia raaka-aineita ja korvaamaan nykyisiä raaka-aineita biohajoavilla vaihtoehdoilla.

Olemme koostaneet raaka-aineiden valintoja ohjaavan raaka-ainetiekartan, jonka pohjalta meillä on tavoitteet vuodelle 2025 saakka. Pyrimme suosimaan Suomessa, Pohjoismaissa ja Euroopassa valmistettuja raaka-aineita. Kerromme tuotteidemme verkkosivuilla kotimaiset raaka-aineet.

GreenCare on sitoutunut kestävään kehitykseen ja on mukana etsimässä ratkaisuja turvealueiden jatkokäyttöön ja niiden hyödyntämiseen ympäristön kannalta järkevästi.

Tavoite 2020 – 2022  Saavutukset 2021
Siirrymme käyttämään omassa tuotannossamme 100
prosenttisesti sertifioitua mass balance RSPO -palmuöljylaatua tai vastaavaa. Välitavoitteena 90 % vuonna 2020.
Mass Balance RSPO-palmuöljylaadun osuus oli 84 % (81 % vuonna 2020). Vaihdoimme 10 raaka-ainetta MB-laatuun.
Lisäämme uusiutuvien raaka-aineiden määrää 30 %:iin
Joutsenmerkityissä oman tuotannon tuotteissamme.
Välitavoitteena 27 %  vuonna 2020.
Uusiutuvien raaka-aineiden osuus oli 36 % Joutsenmerkityissä tuotteissa vuoden 2021 lopussa..
Painotamme oman tuotannon uusissa raaka-aineissa
biohajoavuutta ja lisäämme biohajoavien raaka-aineiden
lukumäärää vuosittain.
Otimme käyttöön 4 uutta biohajoavaa raaka-ainetta, jotka korvasivat olemassa olevia ei-biohajoavia.
Pyrimme lisäämään ympäristömerkittyjen oman tuotannon tuotteidemme määrää kuudella. Lanseerasimme 3 uutta Joutsenmerkittyä tuotetta. Yhteensä 35 Joutsenmerkittyä oman tuotannon tuotetta vuonna 2021.
Pyrimme vähentämään turpeen käyttö vuosittain noin 10 % tavoitteenamme, että turve on korvattu kokonaan GreenCare -kasvualustoissa 2030-luvun alussa. Syksyllä 2021 lanseerattiin turpeeton tuote, Savirouhe, sekä 50 % vähemmän turvetta sisältävä Kompostimulta.
Kierrätettyjen sivuvirtojen määrä noin 220 000 tonnia. Kierrätettyjen sivuvirtojen määrä oli reilut 67 000 tonnia

 

Jaa sosiaalisessa mediassa