Asiakasrekisteri

1. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Berner Oy (jäljempänä Berner) Y-tunnus: 0107011-5
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
Puh. vaihde 020 791 00
Sähköpostiosoite: tietosuoja@berner.fi

2. Rekisterin nimi

Berner Oy:n asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ovat:

 • Asiakaspalvelu sekä asiakassuhteen hoito ja kehittäminen
 • Tilausten käsittely ja tuotteiden toimittaminen
 • Tuotteiden valmistus ja kehittäminen
 • Tuoteturvallisuuden ja laadun varmistaminen
 • Asiakasviestintä ml. uutiskirjeet ja markkinointiviestintä
 • Tuotteiden ostokäyttäytymisen seuranta ja analysointi sekä asiakkaiden segmentointi
 • Berner Oy:n liiketoiminnan kehittäminen

4. Henkilötietojen käsittelyn perusteet

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan ja Berner Oy:n väliseen sopimukseen tai sopimusta edeltäviin toimenpiteisiin. Liiketoiminnan kehittäminen, asiakkaiden segmentointi sekä markkinointitarkoituksessa toteutettu asiakasviestintä perustuvat rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Tietojen käsittely voi perustua myös rekisteröidyn antamaan suostumukseen asiakkaan henkilökohtaisten, mahdollisesti terveydentilaan liittyvien erityispiirteiden osalta.

Profilointia tehdään ostokäyttäytymisen perusteella, jotta asiakkaille voitaisiin tarjota kohdennettua markkinointiviestintää. Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa peruuttaa uutiskirjeiden ja muun markkinointiviestinnän lähettäminen kirjeen peruutuslinkin avulla tai ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin talletetaan asiakassuhteen asiakkaan hankkimasta tuotteesta riippuen seuraavia henkilötietoja:

 • Etu- ja sukunimi (yritysasiakkaiden osalta yrityksen yhteyshenkilö)
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Asiakkaan tilaushistoria
 • Kosmetiikka ja hygieniatuotteiden, sekä instrumenttien käyttöön liittyviä henkilön erityispiirteitä kuten iho- tai hiustyyppi tai näön tarkkuus
 • Eläinten hyvinvointiin liittyviin tuotteiden käyttöön liittyviä asiakkaan omistaman lemmikkieläimen tietoja

6. Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Berner Oy voi luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla. Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Henkilötietojen säilytysajat

Henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti niin kauan kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi sekä mahdollisen muun pakottavan lainsäädännön, kuten kirjanpitolainsäädännön noudattamiseksi. Tietojesi säilytysaikaan vaikuttaa myös se, missä yhteydessä ja mitä tarkoitusta varten tietosi on kerätty.

8. Henkilötietojen lähteet

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään tuotteen ostamisen yhteydessä.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada vahvistus käsitteleekö rekisterinpitäjä hänen henkilötietojaan ja jos käsittelee, niin tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.
 • Oikeus pyytää henkilötietojensa oikaisua
 • Oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista. Pyyntö toteutetaan, ellei poistamiselle ole lainsäädäntöön liittyvää estettä esim. tuotevastuulaki
 • Kieltää henkilötietojensa käsittely suoramarkkinointiin
 • Oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että hänen tietojaan ei ole käsitelty lainmukaisella tavalla

Henkilötietoihin liittyvät pyynnöt pääset lähettämään Henkilörekisteriasiat-lomakkeen kautta: https://www.berner.fi/yhteystiedot/yhteydenotto/?form=personal-data

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot kerätään tietojärjestelmiin, jotka on suojattu teknisin ja organisatorisin toimenpitein kuten esimerkiksi palomuurein ja salasanoin. Henkilötietoja pääsevät käsittelemään vain ennalta määritellyt henkilöt.

Muokattu: 2.7.2018